Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds het woord in het harte bewaard: „Predikt het Evangeliurn allen creaturenƒ" Hij had de macht ontvangen, om onreine geesten uit te werpen en alle ziekten en kwalen te genezen , ten einde de leer te bezegelen, die hij eerst den Joden en later den Heidenen heeft gebracht, op last van zijnen grooten Zender. En om den naam des Heeren groot te maken en de deugden te verkondigen van Hem, Die hem geroepen had en gezegd: „Volg Mij!" heeft hij zich geduldig overgegeven in de handen der afgodische Ebioniten, die hem met zijn hoofdhaar aan een pilaar hebben vastgemaakt en op deze wijze gesteenigd, zoodat er de dood op volgde.

En zoo is hij dan in den Heere ontslapen, om weder veveenigd te worden, met Hem, Die hier zijn licht, zijn lust en zijne sterkte was, Hem lovende en prijzende, dat hij waardig was geacht smaadheid te lijden om Zijns naams wil.

En zoo behoort dan ook deze apostel op de lange lijst der wolke van getuigen die wij voor ons hebben liggen, en die ons den onnaspeurljjken rijkdom prediken der genade Gods, die in Christus Jezus is. En 7,00 bidden wij tot den getrouwe Getuige: Heere Jezus! Uw Koninkrijk kome! Kome in onze harten, in onze huizen, in ons vaderland! Mogen de vorsten der aarde bij U leeren, dat de vreeze Gods het beginsel is van alle wijsheid, en zij hunne kroonen eerbiedig aan Uwe gezegende voeten nederleggen. Moge de-wijsgeer bekennen en erkennen dat de wijsheid der wereld dwaasheid is bij U. Mocht hij het verstand en de reden gevangen geven onder Uw geopenbaard woord! Moge de belijder van Uwen naam, die zich vergenoegen kan met eenen halven Christus, zichzelven niet schamen en in zak en asch nederbuigen, om te erkennen, dat hij Uwen naam heeft gelasterd en U de kroon ontnomen ! Mocht hij, die treurende en klagende het heeft moeten aanhooren, hoe Uw Woord verdraaid en verminkt en tot

Sluiten