Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANDREAS.

Thans stellen wij ons den Apostel Andreas voor den geest, den broeder van den vurigen Petrus. Andreas was, vóórdat bij den Heere Jezus volgde, een discipel van Johannes den Dooper. Hij bad uit zijn eigen mond gehoord, dat hij niet was dengene , die Israël verlossen zoude, doch slechts wegbereider van Hem, Die na hem kwam, welke vóór hem ge worden is, Wien hij niet waardig was, dat hij Zijnen schoenriem zoude ontbinden.

En des anderen daags stond Johannes met Andreas en een ander zijner discipelen, en ziende op Jezus, zeide hij: „Ziet het Lam GodsEn zij tot Jezus henen gaande, zeide Hij tot hen: „Wat zoekt gij?" en zij zeiden tot Hem: „Rabbi, waar woont gij 9" en Jezus antwoordde: „Komt en ziet. ' En Andreas met de andere discipel van Johannes den Dooper ging met Jezus in zijn huis en bleven dien dag bij Hem.

n Wat zoekt gij9" Deze vraag doet de Heere nog menigmaal. In den rechten zin is er niemand op aarde, die niet zoekende is. Alle menschen toch zoeken naar geluk; dit is een aandrift, ieder ingeschapen. De een zoekt het in zijne schatten, een ander in de eer en den roem bij de wereld, een derde in de fraaie letteren, een vierde in de voldoening zijner lusten, en zóó heeft ieder het zijne. Doch, noch in uwe schatten, noch in eer bij menschen, noch in uwe studiën, noch in het najagen uwer lusten en begeerlijkheden, zult gij het ware geluk vinden.

Sluiten