Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„In de wereld zult gij verdrukking hebbenzoo sprak de Heere tot Zijne jongeren. Ook Andreas ondervond zulks in ruime mate, zooals duizenden na hem het ondervonden hebben. Waar Christus verkondigd wordt, daar hebt gij altijd te wachten, dat de macht der hel u bestoken zal. Waar een zondaar ontdekt wordt aan zichzelven, reken daar op hevige vijandschap van den vorst der duisternis. De ondervinding bewijst zulks en de ervaring van eiken geloovige bevestigt het. Overal waar het Evangelie wordt gepredikt in alle zijne volheid, niet flauw en kleurloos zonder Christus, maar zoo als ik zeg in alle zijne volheid; waar de God van Abraham, Isaak en Jakob, als de Drieëenige Yerbonds-God, zooals jHij zich in Zijn eeuwig, onfeilbaar Woord aan ons geopenbaard heeft en als Vader en Schepper, als Zoon en Yerlosser, als Heilige Geest en Heiligmaker wordt aangebeden, daar knarst de Satan de tanden, dewijl zijne nederlaag zeker is; daar roept de wereld, zijnen getrouwen dienaar, „kruist hem! weg met hem!'' Waar men zichzelven als onrein heeft leeren kennen van den hoofdschedel af tot aan de voetzolen toe en zijne gerechtigheid zoekt in het bloed des onbestraffelijken en onbevlekten Lams en zijne kracht alleen van God den Heiligen Geest is wachtende, daar schudt de booze zijne ketenen, omdat hij zeker is eene ziel te hebben verloren voor zijn rijk!

Andreas wilde mede niets weten dan Jezus Christus en Dien gekruist en moest, ten gevolge daarvan zijn leven op eene bloedige wijze eindigen. En wist hij, dat hij hier verdrukking lijden moest, hij wist tevens, dat zijn verheerlijkte Heere en Koning de wereld overwonnen had en heeft hij zich aldus gewillig aan het kruis laten nagelen, welke dood hij, om Christus wil, gelukkig achtte, en heeft alzoo met groote blijdschap en begeerte zijne ziel in de handen zijns Hemelschen Yaders aanbevolen en alzoo zijn leven geëindigd.

Sluiten