Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeuw zich uitgeven als predikers van de ware waarheid, kan de van God onderwezene ziel wel eens twijfelmoedig worden, wanneer zoo vele zielen jammerlijk worden bedrogen en met eene halve waarheid zoetvloeiend naar de hel worden gepredikt, terwijl zij zich verzadigen aan een nagemaakt gezond voedsel, dat vergif is en brood schijnt.

Terwijl wij daarmede werkzaam waren, kwamen ons eenige woorden uit een der Engelsche werken van den godzaligen Huntington in handen, die ons tot troost en opbeuring waren. Moge de Iieere ze ook voor u ten zegen doen zyn, mijn lezer! wanneer wij ze u mededeelen.

„Mij dunkt dat ik de Satan een rechte aap mag noemen, daarom dat hij er altijd op uit is, om Gods werk na te apen; want wat de Almachtige doet uit den hemel van boven, tracht de duivel na te volgen op de aarde beneden. De Heere echter bedoelt de zaligheid, de Satan het verderf der zielen. Wanneer de Heere Zijne engelen uitzendt als gedienstige geesten ten dienste van hen, die de zaligheid beërven zullen, dau verandert zich de Satan in een engel des lichts om hen na te apen. De Heere God zendt Mozes en Aaron — Satan zendt Jannes en Jambres. om hunne werken na te bootsen. W anneer de Heere menschen in de wereld uitzendt als profeten, dan zendt de Satan honderd profeten voor één. En wanneer de Heere aan Salomo bevel geeft om eenen tempel te bouwen, dan bezaait de Satan de geheele wereld met afgodstempels. Wanneer de Heere priesters zendt, dan zendt de Satan Chemarims. (Baaipriesters, Zeph. 1 : 4). Wanneer de Heere offeranden aan Israël beveelt, dan wordt den Heidenen bevolen den duivel te offeren. Wanneer de Heere de hoogste ambtenaren, namelijk apostelen, in de kerk zendt, dan zendt de Satan valsche apostelen in de gedaante van predikers van het evangelie. En zoodra heeft God Zijn Koning gezet op Zijnen heiligen berg

Sluiten