Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en meer moge zichtbaar worden, tot verheerlijking van Hem t die het gewrocht heeft, Die het bevochtigt en het eenmaal heerlijk zal overplanten in Zijnen eeuwig heerlijken tempel.

D O O D E N,

„Zalig zijn de doodenzoo staat er geschreven. Maar welke dooden ? „Die in den Heere sterven", die alleen. Waaruit blijkt, dat de levenden alleen zalig zijn zullen, terwijl de dooden, die sterven, den eeuwigen dood beërven.

Vreemde taal voor den natuurlijken mensch, geen wonder, dat hij de taal des Geestes onzin en ten eenenmale dwaasheid noemt. „Hoe kunnen dooden sterven?" zoo vraagt hij en deze vraag bewijst, dat hij tot de dorre doodsbeenderen behoort. Die leven, sterven in den Heere. — Leeft gij lezer? Dat is: is uwe ziel levend gemaakt door God den Heiligen Geest? zyt gij wedergeboren ; hebt gij een nieuw hart ontvangen; zijt gij een nieuw schepsel geworden in Christus Jezus, geschapen tot goede werken? Zalig hij of zij die, door het geloof zeggen kan, dat zijne ziel is levend gemaakt uit den doodslaap der zonde, want gewis, zij zullen sterven in den Heere.

Hebt gij ze zien heengaan in de eeuwige ruste, lieve lezer?

De wijze hoe is zeer verschillend, sommigen gaan in het volle licht naar de eeuwige tabernakelen, juichende in den God hun heils, anderen vertrekken met de nachtschuit, om eens zoo te spreken; maar hoe ook hun einde moge zijn, indien zij waarlijk hebben geleefd, dan was het einde gewisselijk vrede en het sterven gewin.

Wij wenschen u aan drie sterfbedden te brengen, bij eene doode en bij twee levenden.

Gaan wij eerst daar, waar de dood een koning der verschrikking was.

Sluiten