Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDE LENAi

Hoe zoet en zalig tocli is het om den Heere te vreezen en te dienen, hoe volmondig kon David zeggen: „Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten," en allen die door genade gebracht zijn op dien weg, waarop zelfs den dwaas niet dwalen kan, hebben de zoete ervaring, dat de dienst van Koning Jezus geen slavendienst maar een liefdedienst is en dat er nooit een koning geweest is, die zulke ruime en milde soldij aan zijne kiijgsknechten gaf, dan onze Koniüg, die zich zelfs zoo laag nederbuigt, dat Hij de minste Zijner dienstknechten of dienstmaagden wel eens noodigt op het heerlijke banket van Zijne koninklijke tafel, en dat onthaal is dan zoo kostelijk somtijds, dat het smullen en brassen van de Enakskinderen bij zulk eenen maaltijd slechts zwijuendraf is.

Daar had zeker oud vrouwtje ook kennis aan. Zij was geboren en opgevoed in het dorp Z. en aldaar alleen bekend onder den naam van de oude Lena Haar ouderdom was moeielijk te bepalen, zij althans wist bet op geen twintig jaren na, en toen zij in de maand Juli van het jaar 1848 bet tijdelijke met het eeuwige verwisselde, bleek het dat zij 101 jaren in 's levens woestenij had doorgebracht. Yan hare vroegste kindschheid af was hare omgeving ruw en zedeloos, en leefde zij dan ook jaren achtereen zonder God in de wereld. Op twintigjarigen leeftijd echter kwam ze in dienst van een' ouderling der gemeente , die steeds de gewoonte had om met geheel zijn huisgezin , waaronder ook de dienstboden, getrouw de huisselijke godsdienst te leiden, waardoor Lena bekend werd gemaakt met de noodzakelijkheid der bekeering en met het middel waardoor een verloren zondaar alleen kan behouden worden voor de eeuwigheid. Verscheidene jaren achtereen was zij in dat gezin werkzaam, terwijl het gehoor van Gods Woord niet anders bij

Sluiten