Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ze dan zoo ge zegt — alleen een kweekschool zijn voor vroomheid en voor zedelijk leven, dan nóg vraag ik, kan er sprake zijn van innige vroomheid, zoo lang beiderzijds het hoofd zóó warm, het hart onrustig is, en de felste partijdrift elk meezuigt in haar stroom. Maar immers, ze voedt juist de onzedelijkheid, een kerk, die aan den voet van haar altaar haar offer ontwijden laat en zelve heur priesters tot trouwbreuk verleidt. — En dan zegt men nog, dat het kerkelijk vraagstuk slechts door enkelen is opgedreven. Neen M. H.! maar het ligt daar door God op onzen weg geworpen, het ligt daar als een steen des aanstoots, die de harten openbaren zal. O! hoeveel vrijer zou dan ons geweten niet kloppen, hoeveel teederder ons gebed, hoeveel gestadiger onze gemeenschap met God niet zijn, zoo het eens uit was, met dat dansen op het koord, om het evenwicht te bewaren, zoo eens voor altijd de scylla van den leugen, en de charybdis van den valschen vrede was ontzeild. Om vrede maar ook om waarheid: om waarheid, maar ook om vrede roepen we. En daarom is onze leuze: zuivering van den toestand, wijl die zuivering alleen weer »de waarheid met den vrede huwt."

Daartoe eischen we niets dan vrijheid. Vrijheid, wijl geen organisme tiert, zoo het niet vrij zijn wortelen spreiden en in frissche lucht zijn bladerenkroon ontplooien kan. Vrijheid, opdat het organisme onzer kerk zelf zijn aard ons toone, zijn levenswet ons spelle, en zelf de levensfeer vorme, noodig voor zijn bloei. Vrijheid, opdat in dat raderwerk elke kracht haar loop, elk rad zijn spil, elk deel zijn juiste perken vinde. Vrijheid, eindelijk, opdat — met wegvalling van alle kleingeestige belemmering — de strijd weer geestelijke worde, een worsteling borst tegen borst van de elkaar bestrijdende elementen, en geen waanwijze maatstaf, maar de levenswet zelve schifte, welk element ze nog kan omzetten in haar eigen leven, en wat ze onverbiddelijk nu reeds uitzweert, als giftig voor haar geest en voor haar leven gevaarlijk.

Drievuldig is daartoe de eisch der vrijmaking. Vrij worde

Sluiten