Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij weet het, de lijken werden vroeger verbrand. Men bewaarde de assche. Dat hield men over van het dierbare lichaam, maar niet de hoop van eene heerlijke verrijzenis uit het graf. Het is waar, er waren andere volken, zooals de Egyptenaars, die de afgestorvenen niet verbrandden, maar balsemden. In het Museum te Leiden vindt men zulke lijken, mummies genaamd, die duizenden jaren bewaard zijn gebleven. Ook dit had voor hen eene beteekenis. Zij verwachtten, dat na een zeer langen tijd de ziel weder zou komen om bezit van het lichaam te nemen. Ongelukkig hij, wiens woning vergaan was, hij zocht tevergeefs het huis, waarin zijne ziel vroeger vertoefd had. Hoeveel schooner, met waar? is de verwachting des Christens. Een ander dan dit stoilelijk, zondig en lijdend lichaam wordt hem bereid, en gelijk Christus uit het graf steeg, verheerlijkt, gelijk Hij ten hemel zou varen, zoo zal hij eenmaal zijn, wanneer het verderfelijke onverderfelijk

zal opgewekt worden.

Hebt gij wel eens bij het geopende graf gestaan, terwijl men een, die u dierbaar geweest was, misschien wel het overschot van uwe moeder daarin afliet .J Zoudt ge dat hebben willen behouden ? Neen, want het was uwe moeder niet meer. Wat gij vroeger bemindet, was niet dat koude lijk, straks een handvol stof. Het hart is overgebleven, maar het klopt niet meer van liefde voor u; er speelt geen vriendelijke lach om dien mond, de oogen, strak als het gelaat, dat verbleekt is, verhelderen niet, wanneer gij nadert. Neen, dat is uwe moeder niet meer, hare ziel, zijzeive is tot God gegaan. Zijzeive? Maar waarom zoudt gij dan huiveren bij de gedachte, dat zij weder kon komen en zich bukken over uw bed gelijk vroeger, komen des nachts, wanneer gij alleen waart ? Omdat ook dit niet uwe moeder zelve, maar slechts haar geest wezen zou. Uwe moeder was noch stof, noch geest, maar die beiden vereenigd in het lichaam, waarvan gij de kostbare beeltenis in uw album en de nog dierbaarder herinnering in uw harte bewaart. Eens, en dit

*

Sluiten