Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Indien er slechts strijd ware geweest, of als hij slechts betere oogenblikken gekend had! Ach nu brak hij ons hart en bleef onverschillig."

„ God kan dooden levendmaken!" antwoordde Gilles nadenkend en instinctmatig zijne hand op den bijbel leggende. „Heeft Jezus niet de vrouw aan de poort van Naïn ontmoet, eene moeder, die gelijk gij treurde over een eenigen zoon, en had Hij geen medelijden met haar, en sprak Hij niet het woord met kracht: Jongeling, Ik zeg u, sta op!"

„O, Gilles!" riep Marie uit, „uw geloof was altijd sterker dan het mijne."

„Wij kunnen onzen jongen niet bereiken," ging deze voort, „wij weten zelfs niet waar hij is; maar God weet het; die God, wiens Geest alleen bekeering en leven kan schenken. Marie, zoolang er een genadetroon is, en wij door het geloof kunnen naderen, en zoolang Ruben leeft, zullen wij nimmer ophouden te bidden en te hopen ook, dat God onzen zoon zal terugbrengen."

„St!" sprak de vrouw plotseling. „Wat mag dat zijn?"

„Ik heb niets gehoord," zeide Gilles rondziende.

„ lk dacht dat iemand aan de buitendeur tiktefluisterde de moeder, „misschien heb ik het mis gehad."

„Welnu! wij kunnen wel eens zien," zeide Gilles, van zijn stoel opstaande en door het winkeltje naar de straatdeur gaande. Marie volgde hem met hare oogen. Het scheen alsof iets haar zeide, dat dit kloppen, zoo zacht en onbeslist, alsof iemand vreesde zoo laat ingang te vragen, niet het kloppen van een vreemdeling was.

Gilles trok de grendel terug en opende de deur. Het heldere maanlicht stroomde naar binnen en scheen op den vloer, de toonbank en den muur, want de maan was vol en scheen door eene onbewolkte lucht; maar eene schaduw lag op den grond, en Marie vloog op van hare plaats,

Sluiten