Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vulde, zegt zeiven, stemt dan ook het getuigenis der Historie niet met het getuigenis der Schriftuur samen, om breuke en scheiding, niet te brandmerken als op zich zelve zondig, maar te eeren als, onder vaste Conditiën natuurlijk, niet zelden door God gewild, ter verbreking van onheilige banden?

En nu, spreekt ten slotte ook uw eigene Consciëntie, ja, zelfs de betere consciëntie onzer bestrijders, hierop niet een onbewimpeld, warm, uit het hart geweld Amen uit? Of wat dunkt u, als ge uw eigen geest verfrisschen en uw kinderen bezielen wilt, wier beeld pleegt ge dan op te roepen, dat der Alva's en der Vargassen, die voor de gevestigde orde van zaken en de ongebroken eenheid streden; of wel laat ge u en uw kroost dan geestdrift in de ziel ontvonken door de Oranjes en de Marnixen, ja, tot door de Geuzen toe, die toch in breuke gansch geen zonde zagen? Staan uw sympathieën dan aan de zijde der Stuarts, die het „bestaande verband" in Groot-Brittanje beschermden, of looft ge met ons dien derden Willem van Oranje, die juist door zijn breuke Engeland, en met Engeland heel het Protestantisme, heeft gered? Vloekt ge als mannen van breuke de Van Hogendorps en Van Limburg Stirums, om de Molitors en de Stassarts als de mannen van orde en eenheid te eeren ? Is in de dagen der Reformatie uw consciëntie dan soms op den kant der laffe Erasmussen en der gemakzieke Coornherts, en durft ge het aan, om, met Rome, een Luther als scheurmaker, een Zwingli als bondbreukig, Calvijn als den aanblazer van den Revolutiegeest te verafschuwen? Neen zeg ik u, maar, ook als onze tegenstanders geestdrift in hun kroost zoeken te wekken, dan schetst liun eigen hand met zwarte kool de sombere figuur dier eenheidsman nen, en zijn al de heldere kleuren van hun palet juist voor de helden ook van onze glorie, die scheiding, van wat valsch vermengd was, noodzakelijk, keurden, en breuke dorsten bestaan. Ja, meer nog. Niet enkel toch dat elk hunner Luther boven Erasmus, Marnix boven Coornhert, en Oranje boven Vargas roemt, maar in deze helden van ons geslacht is het niet hun overig kalm bedrijf, maar is het juist die breuke, die ter ontvonking van die geestdrift bewonderd wordt, en is wat in hen boeit juist dat niets sparend, dat alles omscheppend.

Sluiten