Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijdenis zat, onder veel wilde ranken verscholen, de kiem der zuivere waarheid nog altoos in, want Gods Woord heette nog altoos heilig en aan de groote machtige mysteriën tornde men niet. Wat dit punt aangaat, ware dus vervorming en hervorming van binnen uit nog altoos mogelijk geweest. Maar niet alzoo stond het met de Organisatie, met de Hierarchie, met des Pausen macht. Want dit gold als het heilige waaraan niet geraakt mocht, het onschendbare, waarin de Majesteit school. Voor Koning Jezus tegen den paus, en voor Gods Woord tegen de Bulle op te komen, heette destijds revolutie. Alles hing maar aan de eenheid. Voor de bewaring dier eenheid moest desnoods Izaak geofferd. Met het pauslijk kerkverband stond of viel het Godsrijk. En terwijl nu onze vaderen dit systeem van valsche vermenging uit zijn voegen hebben gelicht, en met den eisch: „Een Oiganisatie overeenkomstig de Belijdenis"! moedig zijn doorgebroken, waart thans te middernacht die oude Iioomsche geest weer in onze eigene kerken rond, en kunt ge hedendaags van de lippen van zich noemende Protestantsche leeraren de onschendbaarheid der Synodale hierachie met volmaakt dezelfde beweringen hooren bepleiten, als waarmeê de Sadoleten en Canisiussen eertijds pal stonden voor 's pausen hierarchie.

Maar dieper nog vreet de derde kanker in, die van het Legilimisme, dat tot zelfs in gereformeerde kringen zijn alle energie doodeijde werking gevoelen doet. Waaraan herkent ge dit gif? Hieraan, M. H., dat een mensch zich vermeet, 0111 Gods verborgen wil voor zijn geopenbaarden wil insteê te schuiven. Schriklijke dwaling, die in de dagen der Hattemisten en hun antinominiaansch gebroedsel ten slotte alle stutten der eerbaarheid heeft omgerukt, en onder het roepen van „Heere |Heere"! in het slib der gruwbaarste zonden verzonken is! Welnu, datzelfde Legitimisme steekt ook thans den zondigen kop weer op, en praat u aan, „dat de dingen toch niet anders zijn, dan God ze gewild heeft" ; „dat God zelf, als het anders worden moet, het wel anders maken zal"; „dat wij er hebben af te blijven, en wat is, stil moeten laten doorwerken", want dat, „wat er ook voor toestand geboren worde, het een mensch niet toekomt, iets te bestaan tegen 's Heeren wil". Zoo zingt de Sirene haar lied op vrome tonen en ze verrukt en verleidt er de zielen meê. Het oude liedeken alsof de dief tot dief gepraedestineerd ware, en op dien grond door Gods wil tot dieverij geroepen. Een schriklijke

Sluiten