Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem gelegd, en zijne zonden zijn op Christus gelegd. Christus is voor hem tot zonde gemaakt, en hij is om Christus wil regtvaardigheid Gods geworden. (2 Kor. Y: 21.) Christus1, hoewel geene zonden gekend hebbende , is voor hem veroordeeld geworden; en nu is om Christus wil al zijne schuld hem kwijtgescholden, hoe hij ook moge beladen zijn met zonden, gebreken en ellenden van allerlei aard. Ziehier de wijsheid Gods! Nu kan God regtvaardig zijn en den zondaar vergeven. De mensch kan zich zondaar gevoelen en eene zekere hoop hebben op het bezit van den hemel en zijn' vrede. Waar is de man die iets dergelijks had kunnen uitvinden ? En wie kan er van hooren spreken zonder in bewondering neder te knielen?

Uit de geschiedenis vernemen wij, dat eene liefhebbende gade, middel gevonden hebbende om door te dringen in den kerker waar haar man was opgesloten en den dood afwachtte, tot welken hij wegens eene staatkundige misdaad veroordeeld was, er in slaagde hem uit den kerker te doen ontvlugten, door met hem van kleederen te verwisselen en in zijne plaats achter te blijven.

Sluiten