Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige barmhartigheid ontvangen clan door Christus. Aan Hem was het dat elke altaar werd opgerigt vóór den tijd van Mozes. Op Hem was het, dat de offeranden en plegtigheden der Levitische wet de kinderen Israëls moesten wijzen. Yan Hem is het dat de Profeten getuigenis gaven. Kortom, indien gij één oogenblik de regtvaardiging door Christus uit het oog verliest, wordt het grootste gedeelte der Schriften van het Oude Testament een onoplosbaar raadsel.

Het genoemde is het eenige middel tot regtvaardiging dat volkomen voldoet aan de eischen en behoeften der menschheid. Hoewel de mensch een gevallen wezen is, nogtans heeft hij een geweten behouden. Hij heeft een onbestemd gevoel zijner behoeften waartoe hij in zijne beste oogenblikken ontwaakt, en dat Christus alléén bevredigen kan. Zoolang het geweten deze behoefte niet gevoelt, zal geen voorwerp van godsdienstigen aard ooit de ziel eens menschen voldoen, noch haar rust schenken. Maar laat zijn geweten eenmaal tot de bewustheid dezer behoefte komen, laat het honger gevoelen, en terstond lieoft het voed-

Sluiten