Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zondaren gestorven is. Dit geloof is niet veel' beter dan dat der duivelen; zij weten ook wie Jezus is, zij gelooven aan Hem, en — sidderen!

Het zaligmakend geloof is eene daad van den inwendigen mennek. Het is eene daad waarbij het verstand, het hart 'en de wil eensgezind werkzaam zijn. Het is eene daad der ziel, die haar zondigen toestand en haar gevaar ziende, en niet wetende waar om hulp te vlieden, doch te gelijker tijd Jezus bemerkende die zich aanbiedt om haar to redden, —■ zich tot Hem wendt, zich in Zijne armen werpt, Hem omhelst als hare eenige hoop, en zich vrijwillig op Hem alleen verlaat om behouden te worden. Het is eene daad die eene hebbelijkheid of gewoonte wordt. Dikwerf, wel is waar, is hij die het geloof heeft, zich dat bezit niet ten volle bewust; maar in het algemeen leeft en wandelt hij door het geloof.

Het geloof stelt in zich zelf geene de minste verdienste daar, voor hem die het bezit; en, in den verhevensten zin, kan het nimmer een werk geheeten worden. Het is niets dan een steunen op de hand van Jezus,

Sluiten