Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om wereldsche genoegens, die geene voldoening schenken aan uw gemoed? Om dingen van deze soort is het dus, dat gij Christus hebt afgewezen! O lezer! is dat wijs; is dat uwe ziel liefhebben?

3°. Laat mij een vriendschappelijken raad geven aan een iegelijk die de noodzakelijkheid van dezen vrede gevoelt en niet weet waar hem te vinden.

Indien gij vrede verlangt, ga tot den lieer, die alléén hem geven kan; smeek ootmoediglijk dat Hij Zijne beloften vervulle en uwe ziel in gunst aanschouwe. Zeg Hem dat gij Zijne genadige roepstem aan al de vermoeiden en belasten vernomen hebt; dat uwe ziel vermoeid en belast is, en smeek Hem dat Hij u rust schenke. Doe zulks zonder uitstel.

Zoek Christus zeiven; knoop met Hem eene persoonlijke verbindtenis aan ; rust niet in uw getrouw ter kerk gaan en ten avondmaal komen. Meen niet dat gij daarin ooit een duurzamen vrede zult vinden. Gij moet het aangezigt des Konings aanschouwen en door Zijnen scepter worden aangeraakt; gij moet zelf met den Geneesmeester spreken en Hem uw geval blootleggen; u met uwen Pleitbe-

Sluiten