Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkondiging van het Evangelie aan Inlanders, het helpen vormen van Inlandsche Helpers en het stichten van Inlandsche Christengemeenten.

Men heeft wel eens gevraagd, wat het meest karakteristieke was in Mr Anthings zendingsopvattingen en zendingsmethode. Men vond dan dit het meest naar voren tredende, dat hij van den aanvang af de beschouwing toegedaan was, dat de volken van den Oost-Indischen Archipel niet in hun geheel tot Christus zullen kunnen worden gebracht dan door de arbeiders uit die volken zelve. In zijn meergenoemde brochure zegt Anthing dit ook zelf letterlijk zóó.

Daarmee hing zijn streven naar een opleiding van Inlandsche Hulpkrachten ten nauwste samen. En het zal zeker wel een groote voldoening voor hem geweest zijn, toen hij in 1867 het „Genootschap" te Batavia wist te bewegen een Opleidingsschool voor Inheemsche Hulpkrachten op te richten. Het Java-comité zond daarvoor een Zendeling uit in den persoon van L. K. Harmsen. Met 15 leerlingen werd begonnen. Het waren allen jongelieden, die Mr Anthing reeds ter voorloopige opleiding bij zich aan huis had. Het was een mooi begin.

Niet lang helaas bleef deze school bestaan. Zendeling Harmsen kreeg ongenoegen met het Bestuur van het Genootschap, waarop in 1872 ontslag volgde. Zoo ging deze school, na een nauwelijks vierjarig bestaan, reeds weer te gronde. Maar Mr Anthing zette de opleiding te zijnen huize voort.

Het godsdienstonderricht werd door hemzelf gegeven. De leerlingen werden ook practisch geoefend. Met de reeds door hem aangestelde Evangelisten trokken zij er op uit om te prediken.

Op den inhoud van de prediking dezer Evangelisten komen

wij nog nader terug.

In zijn bekend Rapport over de Zending in West-Java

Sluiten