Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer hij telkens zegt: „Paulus, een Apostel, niet geroepen door menschen"? Waarom hebben de Apostelen zelf geen anderen apostel aangesteld? Ik vraag u geen antwoord, alleen bid ik u, dat gij over die vragen eens wilt nadenken.

„Nu begon ik maar weer te vertellen, en sprak over Bonifacius, den apostel der Duitschers; Gützlaff, den apostel der Chineezen; Williams, den apostel der Zuidzee-eilanden, en eindigde met er op te wijzen, dat die menschen door de nakomelingschap apostelen waren genoemd, omdat zij zoo ijverig waren geweest als de Apostelen. Ik voegde er nog bij: Leonard! ik heb er niets op tegen, u apostel te noemen, maar dan stel ik vooraf twee voorwaarden: de eerste voorwaarde is, dat ge zoo ijverig zijt in de prediking des Woords, dat een groot deel van Java door uw dienst worde toegebracht tot het Evangelie; mijn tweede voorwaarde is, dat, vóór ik u zoo noem, ge eerst dood moet zijn. Deze tweede voorwaarde maak ik, omdat dit voor den toeschouwer het eenige kenmerk der waarachtigheid is, als iemand volhardt tot het einde.

„Hierop werd niet veel geantwoord, alleen maar gemeesmuild. Leonard drong er zeer op aan, dat ik wat rijst bij hem zou eten. Ik wilde dat niet weigeren. Zijn vrouw maakte in allerijl wat klaar en nadat we gegeten hadden, gingen we huiswaarts. Onderweg kregen we een geweldige regenbui, zoodat ik als versteend thuis kwam. Ik had grooten vrede in mijn hart over het bezoek aan Goeningpoetri en wenschte, dat dit bezoek vruchten mocht dragen. Al spoedig ontving ik van Leonard een brief en hierdoor kreeg ik gelegenheid, mijn gedachten over het een en ander nader uiteen te zetten. Een lange correspondentie volgde. Later ging ik nog eens naar Goenoengpoetri, maar onthield mij van elke godsdienstige handeling, preeken of iets van dien aard.

„Door deze bezoeken en meer nog door correspondentie, die wij voerden, ontstond er een zekere vertrouwelijkheid; veel

Sluiten