Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loofd. Jak. 5 ; 7, 8. De schoonste en rijpste vruchten komen meestal pas aan het licht, als zij, die met tranen gezaaid hebben, reeds tot hunne rust zijn ingaan Joh. 4 : 36.-38.

De zielzorg strekt zich uit tot alle menschen, die aan de diakones zijn toevertrouwd, niet alleen de kranken en zwakken, maar ook de armen, de gevangenen, de verwaarloosden, de kinderen, de gevallenen. Het hoofdmiddel echter om de zielen voor den Heiland te winnen, waarmede steeds begonnen en geëindigd moet worden, is voor de diakones de ootmoedige dienende liefde. Het is haar kostelijk deel, hare liefelijke roeping , dat zij niet in de eerste plaats komt om te onderwijzen of te bestraffen, maar om te dienen. Welk een schoone sleutel tot de harten is haar daarmede gegeven! Mocht zij dien slechts weten te gebruiken! Het blijft waarlijk nooit zonder indruk te maken als eene diakones stil en ootmoedig, eenvoudig en trouw, met ongeveinsde liefde de kranken verpleegt, de armen verzorgt, en door haren wandel ook zonder woorden getuigenis aflegt van Hem, wiens woord in hare ziele leeft. 1 Petr. 3:1, 2. De grootste handigheid en bekwaamheid in het verplegen en de rijkste ervaring — van hoeveel waarde zij ook moge zijn — laten de harten koel als de adem der ootmoedige liefde ontbreekt. Eene ware dienstmaagd van Christus zal zich wel wachten voor hartstochtelijke gemoedsbewegingen, want hare ziel rust in den Heer en dat geeft vrede en kalmte, maar die Heer is tevens een God van liefde en de liefde is vol innerlijke bewegingen der barm-

Sluiten