Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hartigheid. „Uwe smart is mijne smart" zegt Hij door den profeet tot het volk van Israël, en de Zone Gods zegt herhaalde malen: „Ik werd innerlijk met ontferming bewogen." Die nu waarlijk rust heeft gevonden aan het hart des Heeren, heeft, bij al zijnen zielevrede en zijne gewisheid des heils, toch een onrustig en diep bewogen hart bij den aanblik van des naasten lichaamslijden en zielenood. De dringende liefde van Christus, die door den Heiligen Geest in het hart van ieder begenadigd kind Gods is uitgestort, heeft dit kenmerk , dat zij niet rusten kan vóór dat de naaste geholpen is. Zij is niet alleen bereid om het leven voor de broeders te laten, neen, voortdurend offert zij werkelijk het eigen leven voor hen op, de eigen gezondheid , eere, vreugde; de liefste wenschen en verwachtingen, dat alles geeft zij blijmoedig op om Zijnentwille , die ons heeft liefgehad, en voor ons Zijn dierbaar leven gegeven heeft, i Joh. 3 : 16; 4 : 10.

Zonder deze ongeveinsde, ootmoedige, geduldige liefde zijn alle woorden der diakones, al sprak zij met talen der engelen, slechts een ijdel geklank en luidende schelle; zij wekken verbittering op en drijven de zielen dieper in het ongeloof in. Deze liefde kan alleen afgebeden worden van Hem , die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewasschen heeft in Zijn bloed. Openb. 1:5. Waar deze liefde regeert, daar opent zich ook de mond ter rechter ure. Eene diakones, die dagelijks zelve put uit de bron van Gods Woord, opdat haar eigen geloof en liefde niet zouden verkwijnen, geeft ook van harte gaarne aan alle dorsti-

Sluiten