Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de huizen der armen in te leiden. Is deze dienst rijk aan vreugde, zij stelt echter ook hoog"e eischen aan de diakones. Zij moet in alle opzichten wel beslagen ten ijs komen, in de huishouding zoowel als in de ziekenverpleging. Zij moet zondagsscholen en naaischolen kunnen leiden, en zoo noodig voor iedereen kunnen inspringen. Zij moet wijsheid bezitten en de geesten weten te beproeven, opdat zij de armen niet schade door ontijdige of ongepaste hulp. Zij moet een practischen blik hebben, opdat zij in iederen nood het rechte hulpmiddel wete te vinden.

De God aller genade die ons geroepen heeft tot Zijnen zaligen dienst, die volmake, bevestige, versterke en fundeere ons in denzelven. Hij helpe ons om dagelijks volgzamer in Zijne wegen te wandelen, opdat wij Hem verblijden door onze trouwe, ongeveinsde liefde, Zijnen Naam verheerlijken door een Hem gewijd leven, en tot aan het einde volharden in het vaste geloof aan Zijn dierbaar Evangelie. Hij late Zijne oogen dag en nacht open zijn over onzen arbeid, opdat geene onreinheid binnensluipe. Zijne onverdiende genade bevestige het werk onzer handen, ja het werk onzer handen bevestige Hij! Amen.

Sluiten