is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige bezwaren tegen de nieuwe bijbelvertaling en hare invoering in de Nederlandsche Hervormde Kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sullen zij zich zeiven leeraars vergaderen naar kunne eigene begeerlijkheden; en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keeren tot fabelen (1). Die profecy treedt nu in vervulling. En de vermaning door denzelfden Apostel aan die profecy toegevoegd: Wees wakker! achten wij op eiken Christen toepasselijk en voor eiken Christen geldende.

Daaraan moet hij dan ook. beantwoorden. Openlijk moet hij zijne belijdenis uitspreken, of hij Christus toebehoort of niet. Of hij de eer van Gods woord wil handhaven of niet. En als het rijk der duisternis in strijd is met het koningrijk der waarheid en des lichten moet hij zich niet onttrekken aan den strijd, maar den vijand te gemoet gaan en de zege bevechten.

De Antichrist is verschenen; met eiken dag wordt zijne magt grooter, en met telkens stouter driestheid verheft hij het hoofd en predikt den afval. Gods woord wil hij tot logen maken. Zou de Christen dat dulden? Neen! hij moet getuigenis afleggen tegen logen en onregt, al moest hij daarvoor ook versmading en verdrukking lijden, al moest hij ook die belijdenis in kerker of op schavot bezegelen. Dat getuigenis moet hem sterken ! Het moet hem zijn, als een schild, bij al de verleiding die hem omgeeft, en hem beschutten bij al het gevaar dat hem dreigt.

Blijven wij dan aan God en Zijn woord, aan Christus en onze belijdenisschriften getrouw. Toen de l kerk van Jezus rust genoot, werd ook hare leer niet meer gehandhaafd; maar in den boezem der kerk waarde de verleiding rond. Zweeg de brullende leeuw daar bui-

(I) 2 Tim. III : S, 4.