is toegevoegd aan uw favorieten.

De processies weer in onze straten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Processies weer in onze straten?

door H. BAKKER, predikaat te Amsterdam.

Dr. Brom heeft het in zijn Beiaard den volke kond gedaan: Rome wil Nederland bekeeren. Hij zegt dat alle wegen naar Rome voeren. Hij aanschouwt een steeds toenemende belangstelling voor het Katholicisme in ons land. Hij weet hoe heilig en veilig de kostelijkste geestesgoederen door „de moederkerk" worden gewaarborgd. Daar is verzekerdheid en opgetogenheid in den toon dien hij aanslaat.

Inderdaad, van alle kanten is men in zijne kerk druk bezig voor die bekeering. Apologetische vereenigingen als Petrus Canisius en het Qeert-Qroote-genootschap werden al opgericht en verspreiden veel en goedkoope lectuur. Conferenties met niet-katholieken, te Amsterdam bijv. in de Dominikanenkerk aan de Spuistraat, werden op verscheidene plaatsen gehouden.

Alle man is in het geweer. En op allerlei manier wordt dit bekeeringswerk aangevat. Om maar eens een paar recente staaltjes te geven. Dan leest men op een goeden dag in het Handelsblad een bericht als dit:

„Een protest. Bij de Roomschen te Bergen opZoom bestaat sinds eenigen tijd het voornemen om op een of ander plein een beeld op te richten voor het Heilige Hart. Nu schijnt men daarvoor gekozen te hebben het pleintje voor de St. Jozefkerk en aan het stadsbestuur te hebben verzocht dit aan