is toegevoegd aan uw favorieten.

De school van Karl Barth en de Marburgsche philosophie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts als propaedeuse tot het „eigenlijke" zijner opvattingen, welke hij in de beide andere „Kritiken", inzonderheid in de „Kritik der Urteilskraft" a) gaf, bedoelde. En deze twee — philosophische — verschilpunten sluiten de mogelijkheid uit, om van Barth en de Zwitsers te zeggen, dat ze Marburgsche theologie brengen. Er zouden nog wel meer — philosophische — verschilpunten te noemen zijn, doch deze twee karakteriseeren den afstand en het verschil tusschen Barth en Marburg voldoende.

„Met het kantianisme in het algemeen, ook met het Marburgsche, heeft Barth echter gemeen: de zoogenaamde Copernicaansche wending, welke het kantianisme in de wetenschap bracht, n.1. het loslaten van het realisme en het aanvaarden — kantiaansch — van het criticisme. Barth aanvaardt met Kant, ook met Marburg, de wetenschappelijke onkenbaarheid van het „Ding an sich", verwerpt de ontologie (de zijns-leer) als het voornaamste hoofdstuk der methaphysiek en geeft in plaats van de oude „Metaphysik der Dinge" een „Metaphysik des Wissens der Dinge", een metaphysiek „der christlichen Rede von der christlichen Sache".

Met Marburg meer in het bijzonder1) heeft hij gemeen: het zoeken van den logos, die in de cultuurphaenomena immanent is, het „oorsprongs-begrip" als ingang tot de vraag naar het transscendente, de dialectische methode, den logicistischen inslag, de redeneer- en bewijsmethode, enz., en dat alles zóó sterk, dat niettegenstaande de belangrijke verschilpunten tusschen Barth's theologie en de Marburgsche school, toch telkens opnieuw deze beide namen, en dat niet geheel ten onrechte, met elkander in verband worden gebracht.

Over Bart h's theologie znn vele pennen in beweging gekomen. Het is geen wonder. Barth kiest zoowel in het midden der orthodoxie als in het midden der moderne

1) Zoo bijv. op p. 36 betoogt Barth, hoe zijn criticisme de dogmatiek ziet als een „practische" wetenschap. 3) D.w.z. met het oudere Marburg, afgezien van Nicolai Hartmann.