Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze representanten zijn bij de regeering en de ambtenaren". Wel, mijne HH., ten eerste hebben we voor bijbelvertaling tegenwoordig onze zendeling-taalgeleerden en voor representatie bij de regeering onze hooggeachte zendingsconsuls, maar ook dan nog: ik wil van bovenstaande GEEN WET hebben, VOLKOMEN VRIJHEID. Altijd zullen er nog wel zendelingen gevonden worden, die niet gehuwd zijn, of wier huwelijk kinderloos is gebleven, of ook wel, die werkelijk Gods stem in hun hart meenen te vernemen, die hun zegt, dat ze hun kinderen hebben te verlaten en naar Indië hebben terug te keeren (heeft men die overtuiging, welnü, dan moet men daarnaar leven en teruggaan, ik ken die overtuiging niet en heb dus geen moed, VOLKOMEN VRIJHEID), en dat mijne HH. zijn dan Uw bijbelvertalers en bezadigde vertegenwoordigers bij de ambtenaren. Mijne HH., probeert het met deze oplossing, dezen kant moet het uit. Ik zie enkel winst, zoowel voor de zending hier en thuis als voor de Hollandsche gemeente. Sla de handen in elkaar mijne HH. en aanvaardt deze nieuwe richting; klopt met de geheele zendelingenschaar achter U net zoo lang aan bij de Synode, dat ze de deuren der Kerk wijd open stelt en biedt haar dan fier, tot haar eigen levensbehoud, de hulp aan van Zendelingen met verlof om als Zendeling-Predikant de Kerk, 't Koninkrijk Gods, God zelf te dienen. Wij weten mijne HH., hoe U steeds er op uit is Uwe zendelingen te helpen, zooals U nog onlangs verbetering bracht in meniger tractement, maar Ukunt niet, U is aan handen en voeten gebonden. Maakt U vrij mijne HH. Stuurt 't Zendingschip in de nieuwe richting; maakt al die latente zendingsliefde en ijver, die nu verstikt, versmoord wordt door de uiteenrukking van ouders en kinderen, vrij, en U zult verbaasd staan over de resultaten. Doet 't mijne HH., gordt U aan; laat 't niet, omdat een gewoon zendeling 't U vraagt, juist bij heeft recht 't te vragen, want hij lijdt. O, mocht ik nog eens terugkomen om op boven omschreven wijze'

Sluiten