Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heiligen Geest tot hoogsten Profeet en Leeraar,. die ons den verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomenhjk geopenbaard heeft; tot eenigem Hoogepriester; die ons met de eenige offerande Zijns lichaams verlost heeft en, ons met Zijne voorbidding steeds voortreedt bij den Vader; tot onzen eeuwigen Koning, die ons met Zijn Woord en Geest regeert en ons bit dè verworvene verlossing beschut en behoedt Daarin kan de Jeheele leer der Apostelen worden saamgevat Niets meer en niéts minder dan Jezus Christus en dien gekruist Hij nam ons vleesch en ons bloed aan, om voor zondaren alk* gerechtigheid te vervullen. Al wat tot onze zaligheid, tot onze; verzoening met God te doen was, heeft Hij verricht Onze straf heeft Hij gedragen, onze schuld geboet onzen dood op zich genomen; door Zfijö opstanding is H|ij daarna krachtelijk. bewezen de Zone Gods te zijn, de Middelaar, op Wiens volbrachte werk de Allerhoogste zelf Zijn zegel heeft willen drukken; voorts voer Hij op ten hemel, bracht daar ons vleesch en ons bloed, opdat w£j zouden wéten, dat een plaats ons weder is bereid daarboven, en nu zendt Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand, door wiens kracht wij zoeken wat «daar boven is, waar Chrisfjus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Daar is de leer, de preek zouden wij kunnen zeggen. En de conclusie, de toepassing? Bekeert u tot dien Heiland, roept! Zdjn Naam aan, belijdt Zijn Naam, en gij hebt in Hem de vergeving uwer zonden.

Zondaar zoekt gij rust en vrede

Levenslust en stervensmoed?

Niets geeft u de wereld mede, Alles vindt g' aan Jezus' voet. Kom, o kom met al uw nooden, Vrede, wordt u aangeboden. Kom dan, eer gij sterven moet, Met uw zond' aan Jezus' voet

* *

*

Zlij zagen niemand dan Jezus alleen. En daarmede betoont de eerste Christengemeente zich inderdaad als een schepping des: Heiligen Geestes. Want de Geest betoont Zijn godheid juist hierin, dat hij zichzelf niet qp den voorgrond plaatst, zichzélf ê

Sluiten