Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KATHOLIEK PACIFISME.

Het is voor de toekomst der wereld wel van heel groot belang, welke houding de meest internationale christelijke Kerk, de katholieke, zal aannemen tegenover het oorlogsvraagstuk en het oorlogsgevaar. Wij merkten het ook in ons kleine land, hoe het katholieke volksgedeelte ten slotte den doorslag zal geven vóór of tégen nationale ontwapening. De langdurige coahtie met de twee partijen, die het meest aan de militaire macht verknocht zijn, heeft de katholieke partij sterker in de militaire richting gedrongen dan het katholieke volk en zeker het katholieke arbeidersvolk dit wenscht. liet echte pacifisme, het radicale (van het andere is de zich wapenende wereld overgoten!) begint zich in katholieke kringen te roeren, hier en elders.

Terwijl de Nederlandsche gereformeerde autoriteiten een pacifistisch schoolhoofd, die de geloofsgehoorzaamheid aan Christus onvereenigbaar achtte met het actief meedoen aan oorlogsbedrijf, afzetten omdat deze opvatting „in strijd is met de eeuwenoude traditie op dit punt, die deel uitmaakt van het christelijk beginsel in den traditioneelen gereformeerden zin", geven de autoriteiten der katholieke kerk haar „Imprimatur" (verlof om te laten drukken) aan geschriften van radicaal-pacifistische strekking. Ik wil uit die geschriften het een en ander aanhalen en tevens enkele andere oordeelvellingen meededen, uitgesproken door bekende katholieke persoonlijkheden, die den laatsten tijd op pacifistisch gebied van zich doen hooren. De geschriften, die ik bedoel, zijn:

„ Wereldkerk en Wereldvrede", door den Dominicaan F. M. Stratmann (vertaling van A. B. Michiélsen), Den Hiaag 1926.

„De oplossing van hei militaire vraagstuk", door pastoor J. M. Keulers, Leiden 1921.

„Nie und nimmer wieder Kriegl" door den Franciscaner P. Th. Ohlmeier, Hildesheim 1926.

Ik noem het boek van Stratmann het eerst, omdat dit

zooals de „N. R. Ct." terecht opmerkte — een soort standaardwerk is op modern-pacifistisch gebied, alle stroomingen weergevend met groote nauwkeurigheid en ten slotte met objectiviteit en toch met warme overtuiging eigen standpunt verkondigend. Alle ernstige pacifisten z#!len goed doen er kennis van te nemen, vooral als hun pacifisme voortspruit Uit christelijk geloof. Want tot dit geloof richt z«* de schrijve*

Sluiten