Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orthodoxie en tegen elke doode opvatting van Gods getuigenis.

Wij willen met onze theologie des Woord ten volle rekening houden met wat men noemt het ethisch karakter der waarheid en dus ook dankbaar gebruik maken van het waardevolle, dat in dit opzicht door de ervaringstheologie en ten onzent in 't bijzonder door de ethische theologie is aan het licht gebracht, zooals dit trouwens ook reeds op tal van punten door Dr. Kuyper en vooral door Dr. Bavinck en ook, wat de leer der incarnatie betreft, in het bijzonder door Prof. Böhl is geschied.x) Wij willen ook inzonderheid rekening houden met 1 Cor. 2 : 14: „de natuurlijke mensch begrijpt niet de dingen, die des geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden." Maar wij zullen ons daardoor toch niet laten verleiden om te komen tot een piëtistische theologia regenera' torumz), zooals zelfs Dr. Kuyper min of meer voorstaat, hetgeen hem gebracht heeft tot zijn heillooze, door vele ethischen argeloos overgenomen leer van de „pluriformiteit der Kerk", en van de „blinde" overheid, waardoor thans het separatisme en het vrije-kerkendom zoo welig tiert in Nederland en voor

*) Ed. Böhl, Von der Incamation, Wien 1884; een voortreffelijk, veel te Weinig gekend geschrift.

2) Vg. hiertegen Wichelhaus, a. w. blz. 211: Wir gehen hierbei von leeiner theologia regeneratorum aus, auch nicht von einer sogenannten gl&ubigen oder höheren oder pneumatischen Schriftauslegung. Denn wenn die Bibel Gottes Wort und ihre Lehre Wahrheit ist, so muss diese Wahrheit ajlgemeingiiltig und algemeinfasslich sein und muss nicht erst den Glauben voraussetzen, sondern in sich seïbst ihren Beweis und ihre Olaubwürdiglceit tragen, der man nur durch eigenwillige und absichüiche Verblendung sich entziehen hann." Tot hoeveel willekeur heeft de „pneumatische" Schriftuitlegging, die ook nu vaak in etnische kringen geliefd is, niet geleid! Ook daardoor is het Schriftgezag op bedenkelijke wijze ondermijnd.

Sluiten