Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

Het is nu juist veertien jaren geleden, dat ik eene leerrede en daarna eene redevoering, met onderscheidene historische bijzonderheden vermeerderd, aan het licht gaf, ter vereering van den zoo godvruchtigen, als geleerden en beroemden Hoogleeraar herinsa elka's zoon; wiens aandenMng mij nu nog bijna even levendig is, en nog geheel denzelfden eerbied inboezemt, als of wij hem eerst gisteren hadden zien henengaan (i). Maar hoe weinig dacht ik toen, dat ik mij immer geroepen zoude zien om nogmaals ter nagedachtenis te spreken van een' mijner Ambtgenooten bij onze Godgeleerde Faculteit! Want onder hare, destijds overblijvende Leden

(1) De destijds nitgegevene stukken waren getiteld, het eene: /. heringa e.z., als Voorganger der Christelijke Gemeente, geschetst in eene leerrede Utrecht, 1840; het andere: j. h. e. Z., als Voorstander van het Vaderland en deszelfs heilzame Instellingen, geUjk mede in eenige andere betrekkingen, Mo™' ^ redee0e™9' met ^^eekeningen en bijvoegsels,- Utrecht,

V

Sluiten