Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuldig stelt voor den Heiligen God, konden wü dat alles maar nederleggen! Maar dat kunnen wü niet; wij nemen het mede; wq laten het niet los en het laat ons niet los.

Gelukkig, Gode zü dank, wü nemen meer mede in het nieuwe jaar dan onze vragen en angsten en wonden en zonden. Het zou wel vreeseUjk zün als dat ons eenig reispak ware en wü op niet meer konden zien dan dat.

Ook gaat met ons mede God zelf, onze Hemelsche Vader, die ons liefheeft en kent, en die nimmer verandert.

Jezus Christus gaat met ons mede, onze gezegende Heüand, de goede Herder die niet een Züner schapen laat rukken uit Züne hand.

Gods Woord gaat met ons mede, als een lamp voor onzen voet en een licht op ons pad; de beloften Gods gaan met ons mede, ons tot een stok en een staf, uit welke beloften de hope vloeit voor den vermoeiden pelgrim naar de eeuwigheid.

Gelukkig, dat wü niet alleen behoeven te gaan; laat ons ook niet alleen willen gaan, laat ons gaan met geloof en gebed, met biddend geloof en geloovig gebed.

Uw Koninkrijk kome!

Deze bede uit het „Onze Vader" heeft op den eersten dag des nieuwen jaars eene büzondere beteekenis. Het is een bede „voor den aanvang". Wie om Gods Koninkrük bidt, bidt om God zeiven. En God is het hoogste goed. Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mün hart, wat zou mün oog op aarde nevens U toch lusten? En in dat hoogste goed is alle andere goed inbegrepen en ons gewaarborgd. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en züne gerechtigheid en alle dingen zullen u toegeworpen worden. In dat Koninkrijk Gods liggen alle dingen, die ge noodig hebt, zonder welke ge het in dit nieuw begonnen jaar niet

Sluiten