Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.

Hand. 21 :8 en 9.

Nog eenmaal komt de diaken van den eersten tijd terug op het einde van dit kostelijk boek.

Als stil huisvader in Cesarea ontvangt hij Paulus op zijn laatsten tocht naar Jeruzalem, vele dagen ten zijnen huize. Van andere oorden wordt de naam genoemd, in Cesarea wordt de gastheer het belangrijkst geacht. En dat misschien om twee redenen: hij ontvangt hier een nieuwen naam en hij heeft vier dochters die profeteeren.

't Is de eenige man in den bijbel die „evangelist" genoemd wordt. Het lijkt dat Lukas hem zoo noemt op een vondst van Paulus, die het woord zelf nog 2 maal gebruikt. In Eph. 4:11 staan eenige ambten genoemd. De Heiland die neerdaalde en opsteeg, heeft ambten gegeven om het lichaam van Christus op aarde te bouwen. Na apostelen en profeten, maar vóór herders en leeraars, komt hier het ambt van evangelist.

In den 2den Tim. brief (4:11) staat nog: doe het werk van een evangelist.

Aan zijn oude werk wordt nog even herinnerd. Een van de zeven'. Maar dat is alles grijs verleden. Toen was „diaken" zijn nog niet een administratief baantje zooals nu. Maar toch, het is verre, verre weggeschoven.

Filippus heet evangelist. Hij is na het verhaal van den Kamerling in Asdod gevonden, een oude Philistijnenstad. En dan gaat hij al die kustplaatsen door tot Cesarea, een zeer gemengd land. Hij predikt niet, maar verkondigt het evangelie. In Cesarea wordt hij huisvader, maar blijft evangelist, de eenige in het Nieuwe Testament. ,

En als dan op laatsten vrijen tocht Paulus met zijn staf in Ptolemais landt, blijven zij daar niet lang, maar hij geeft al zijn tijd, die hem nog rest voor het feest, dat hij in de hoofdstad zal vieren, aan Cesarea. Vele dagenl Waarom? En de groote apostel die zoozeer zijn donkere dagen heeft, die bezig is op voetspoor van den Meester

Sluiten