Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Moet men in die dwalingen geen onderscheid maken?

Zeker, er zijn afwijkende gevoelens, die echter de grondwaarheden van de leer des heils niet aantasten; maar er zün ook zeer verderfelijke richtingen, die de grondslagen van het Christendom omver trachten te werpen.

8. Is het niet noodig hier nog een andere onderscheiding te maken?

Ja, er zün dwalingen, waarmede slechts weinigen kennis maken, maar er zün ook verderfelijke dwalingen, waarmede velen in aanraking komen.

9. Gelooven wü dan, dat wjj een alleen-zaligmakende leer bezitten ?

Neen, maar wij gelooven wel, dat wü de zuiverste uitdrukking bezitten van de waarheid, zooals die in Gods Woord is geopenbaard.

Hier volgt nu eene zeer beknopte beschrijving van de voornaamste dwalingen. Wie er wat meer van weten wiL en wie de Schriftuurlijke gronden wenscht te kennen, en waarom wü' deze dwalingen verwerpen, verwü'zen wü naar onze „Toelichting van den Heidelbergschen Catechismus". Het doel van deze beknopte beschrü'ving is niet om van buiten geleerd te worden, maar wel om gelezen te worden. De onderwijzer of catecheet moet met leeftü'd en ontwikkeling rekening houden en alles toelichten.

Sluiten