Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tingley of Hartmann of andere leiders en ingewijden, 't is altijd hetzelfde: zij zelf heeft het gezegd. Een hoop aanhalingen uit Blavatsky leggen ze ons voor en dan volgt telkens: „zooals de geheime leer bericht." Voor Mevr. Blavatsky's uitspraken hebben wij ons te buigen als voor bovennatuurlijke openbaring van de hoogste orde.

Nog om een andere reden echter achten wij elke redeneering, ieder betoog met theosofen moeite en tijd verloren, n. I. wegens de dubbelzinnigheden, waarmede zij de taal van alle godsdiensten spreken. Onder de woorden God, bidden, geboden, berouw, Christus, zonde, wilsvrijheid verstaan de theosofen dingen, die met de Christelijke denkbeelden daaromtrent niet de minste overeenkomst hebben, en dus is elke discussie met hen nutteloos, ja onmogelijk. Wat voor hen Latijn is, zou voor ons Chineesch wezen.

Daarenboven is een echte theosoof tegen iedere redeneering, tegen elke wederlegging met een aes triplex, driedubbeld staal gepantserd. Als iemand zich kan wijs maken zelf een „reïncarnatie" te zijn, al neemt hij dit aan op goed geloof van een ander, die er nog minder van weten kan — dan is alle verdere discussie uitgesloten.

Immers niets duidt op een mogelijke hernieuwing onzer levensbaan, noch de natuur der ziel, noch eene harer eigenschappen of verlangens, Niets ook herinnert aan een vroeger leven, een reeds verstreken proefiijd. Bij wien toch rees ooit eenig dergelijk vermoeden ? En den. mensch verantwoordelijk stellen zonder een schijn van bewijs, voor fouten en afdwalirgen uit een vroeger leven, waarvan hij zich absoluut niet bewust is, ware zonneklaar onrecht.

Maar al achten wij zulke theosophische uitspraken noch voor het verstand, noch de geschiedenis aanneembaar, al is in ons oog de mystiek der theosophie een verfoeilijk namaaksel, en haar occultisme bedriegerij, dan willen wij daarmede toch niet sommige harer ethische voorschriften veroordeelen.

De algemeene verbroedering der menschen, algemeene belangelooze menschenliefde, verbetering en volmaking van zich zelf, waarop in theosophische boeken voortdurend wordt aangedrongen, moeten natuurlijk de hoogste goedkeuring van iederen Christen wegdragen.

Sluiten