Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) Export-Credieten of buitcnlandsche investeeringen,

2) Bank Credieten voor productieve of onproductieve inrichtingen en onroerende goederen in het binnenland.

Zoodoende werden er steeds grootere en grootere bergen schulden opeen gestapeld, die nooit terugbetaald kunnen worden. Zoodra nu echter de schepping der hierboven genoemde „Kapitaalgoederen" om de een of andere reden ophoudt, — in ons land gebeurde dat doordat de schatkist èen embargo op buitenlandsche leeningen legde en de bevolking vrijwel stationair geworden was : in de Vereenigde Staten van Amerika omdat zij de immigratiestop zetten en in 1929 het leenen aan het buitenland onmogelijk maakten — begint werkloosheid op groote schaal, volgen bankroetten en groeit de sociale onrust.

De orthodoxe school zou, om deze moeilijkheden te boven te komen, zoo spoedig als mogelijk weer buitenlandsche leeningen en productie van „Kapitaal-goederen" opnemen nadat zij daarvan voordien, gedurende de depressie, zooveel mogelijk vernietigd of afgeschreven had. Dit kan echter alle moeilijkheden slechts opnieuw en in verergerden vorm doen herrijzen.

De beweging voor „Sociaal Crediet" nu stelt de schepping en distributie der benoodigde koopkracht voor, niet langs de productieve zijde maar enkel en uitsluitend als een „Nationaal Dividend" met het doel de Consumptie te bevorderen!

Waarom is dit noodzakelijk? —

Wij hebben den geweldigen groei der machinale propuctie gezien. Hoe gebruiken wij die dan thans om in onze behoeften te voorzien ? In alle takken der industrie, óf wij nu het gebied van administratie, fabricatie, landbouw of transportwezen nagaan, zien wij dezelfde verschijnselen. Wij gebruiken minder en minder kolen om een bepaalde taak uit te voeren Onze ingenieurs hebben de hoeveelheid kolen die benoodigd is om door een Stoomturbine een kilowatt-uur op te wekken, van 6,8 tot 1 pond

Sluiten