Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het feit dat Jezus, de Christus (Gezalfde Hand. 10:38) de belofte vervullen zou, en Hij zelf den Heiligen Geest zou uitstorten, bewijst hoe belangrijk ons onderwerp ter overdenking is! Wat Hij eerst zelve ontving, gaf Hij daarna, zicht- en hoorbaar aan de gemeente. (Joh. 14:16; 15:26; 16:7; Hand. 2:33). Hij had beloofd: «Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u eenen Anderen Trooster geven...» «Hij (Jezus» dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de Belofte des Heiligen Geester Ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort». 6e «de Belofte Mijns Vaders op u». De Geest werd door den Vader Beloofd en gegeven. De Heilige Geest is de Groote gave des Vaders. Wonderbare Gave! 7e Jezus Uitnoodiging in de woorden: «...stond Jezus en riep, zeggende: zoo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke!... en dit zeide Hij van den Heiligen Geest » (Joh. 7:37-39). 8e Jezus af scheids-rede in Joh. 14-16 «... het is u Nut, dat Ik wegga» (16:7, 13). 9e Ten laatste: de resultaten, zie de gevolgen,w<i de vervulling der belofte, in het boek der Handelingen. (4:8, 33 e. a. Romein 15:16, 19) «door kracht van teekenen en wonderheden, en door de kracht van' den Geest Gods «En wederom»... maar in Betooning des Geestes en der Kracht» (1 Cor. 2:4-5) «want ons - Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest», zoo leest u in (1 Thess. 1:5). 2. Wat is de Belofte des Vaders?

a) De Heilige Geest of de Andere Trooster.

Kerstfeest bracht ons: «God geopenbaard in het Vleesch». Het Pinksterfeest: «God geopenbaard in den Geest». De Heilige Geest is nu Persoonlijk op de aarde, en wel in een nieuw ambt, d.w.z. om het geestelijk-licaam, de gemeente te formeeren. (1 Cor. 12:12-13).

DE PERSOONLIJKHEID VAN DEN HEILIGEN GEEST

Reeds in het O. Testament lezen we van den Heiligen Geest, meestal genoemd: «de Geest Gods» of «de Geest des Heeren». (Gen. 1:2; Jes. 11:2) Voor den O. Test. geloovige was het reeds een groot voorrecht dien Geest te bezitten, hetgeen duidelijk blijkt uit David's bede: «... en neem Uwen Heiligea Geest niet van mij». (Psalm 51:13). De Geest des Heeren kwam op hen. (2 Kron. 20:14). Hij toog hen aan en bekleedde ze met Kracht tot den strijd. (Richt. 3:10; 6:34; 11:29; 13:25; 14:6 e.a.) Ook voor den goeden strijd des geloofs en des evangelies, moeten wij door Hem worden aangetogen.

Doch eerst na Jezus verheerlijking kon de Heilige Geest komen in Zijn Nieuw Ambt (Joh. 7:39); als de Plaats-vervanger van Christus op aarde. De Andere Trooster in Jezus plaats. De Heilige Geest is dus niet slechts eene «Kracht» of «Invloed»; maar een «Persoon». Jezus zeide: «... opdat «Hij» bij u blijve in der eeuwigheid» En... gij kent «Hem». (Joh. 14:16-17). De Apostelen hielden rekening met Zijn Gezag! Zij zeiden: «het

Sluiten