Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is mogelijk, dat in den loop der tijden bij dieper doordringen in het centrale levensbeginsel, dat in de Confessie geformuleerd wordt, over verschillende terreinen van het menschenleven een helderder licht opgaat, dat eerst in den loop des tijds de consequentie van dat centrale element in volheid gezien en doorzien wordt, zoodat wijziging der Belijdenis noodzakelijk wordt, maar het is niet mogelijk van een artikel een gedeelte te amputeeren, dat een levend lid is van het geheele artikel.

En dit bezwaar is ook gevoeld. Ten opzichte van het overblijvende deel is de vrees geuit, dat daaruit zou kunnen worden afgeleid: flnantieele ondersteuning uit de Staatskas voor. predikantstractementen, zending enz. (Zie Heraut 1419).

Men kan nu wel zeggen, dat onze vaderen op grond der Schrift vasthielden, dat de gemeente zelve te zorgen had voor de verzorging harer dienaren, zoodat noch historisch noch exegetisch uit deze woorden mag worden afgeleid, dat de overheid van Gods wege zou geroepen zijn deze taak over te nemen, maar de historie leert alleen dit, dat de dienaren des Woords wel geene staatsambtenaren waren, maar voor hunne verzorging de vaderen met beide handen hebben vastgehouden aan de Staatskas. Zij hebben wel degelijk gemeend, dat de Staat geroepen was voor dienaren des Woords te zorgen.

Het bhj'kt duidelijk, dat met de woorden, die het gravamen raakt, de moeilijkheid niet is weggenomen. En wijl nu, volgens het Advies zelf de tijd niet rijp is voor een principeele afhandeling van hetgeen Artikel Artikel XXXVI ons ter behandeling voorlegt, daar

Sluiten