Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; Zijne krachten zijn als eens eenhoorns. Juist omdat God aan hun spitse gaat, daarom alleen zullen de krachten van dat volk als van een eenhoorn bevonden worden. God aan hun spitse, daar zit alleen hun sterkte in. Daardoor zijn ze gelijk aan den eenhoorn, een allergeduchtst beest, met zijn scherpen, krommen hoorn voor aan den kop; een beest, waartegen leeuw en tijger het wel afleggen moesten.

„De God Israëls, die geeft den volke sterkte en krachten'' (Ps. 68 : 36). Zoodat ze niet alleen tegen zwaard en boog van Sihon en Og bestand zullen blijken. Maar ook, o Bakken Bileam, tegen ulieder tooverijen en waarzeggerijen. Hoor maar, wat de H. Geest zegt:

Want geen tooverij is er tegen Jakob, En geen waarzeggerij tegen Israël. Dat waren anders onder het heidendom, in verband met het rijk der duisternis, de geduchtste wapenen. Maar ze waren stomp tegenover Israël. „De poorten der hel zullen mijne gemeente niet overweldigen."

En, wil de profeet zeggen, van nu aan zal het eerst eigenlijk beginnen, dat Gods daden aan Israël de wereld zullen doen beven :

Te dezer tijd zal gezegd worden van Jakob, En van Israël, wat God heeft gewrocht.

Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, En zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen, totdat het ete den roof,

En drinke het bloed der verslagenen! Dat is hetzelfde, wat Jakob op zijn doodbed over den stam Juda geprofeteerd heeft (Gen. 49 : 9)- En 't vindt zijn eindvervulling in den leeuw uit Juda's stam. Ziedaar de tweede profetie.

Balak zegt: nu zal het uit zijn. Ik wensch niets meer van u te hooren: noch vloek, noch zegen. Maar hij bedenkt zich

Sluiten