is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Gereformeerde partij niet anders te kunnen redden, dan door voortdurende ondersteuning der inrichtingen, die feitelijk tegen onze Kerk gericht waren. Daarbij kwam, dat Dr. Kuyper als redacteur van gereformeerde bladen zijne eigene opinies niet altijd op den voorgrond liet treden, zoodat bv. de jongeren of de onkundigen de beteekenis der afzonderlijke uitspraken niet verstonden, of op eene andere wijze verklaarden, dan bedoeld was. Bij de meesten echter ontbrak de kennis, die hen geschikt zou hebben gemaakt om zelf te onderscheiden. Het autoritaire optreden, de schitterende geleerdheid, de alles verpletterende dialektiek, de nooit te voren gehoorde taal van de vaders der Gereformeerde Kerk, die men bij Kuyper vindt, de voor het eerst in de pers gewaagde verdediging der volstrekte predestinatieleer en der bijzondere verzoening, dit alles verblindde de oogen en deed voorbqzïen, dat datgene, wat Dr. Kuyper verdedigde, toch niet de beproefde waarheid was.

Doch welke waren de kerkrechtelijke idealen van Dr. Kuyper? In zijn in het jaar 1873 verschenen geschrift «Confidentie" heeft hij zieh daarover uitgesproken. Het Nederlandsche volk heeft naar zijne meening eene krachtige Kerk noodig, eene zorgende moeder der geloovigen, welker gexag de rechte verklaring van het goddelijke Woord geeft, welker sacramenten feitelijk de spijze der ziel zijn, welker levenswyxe de ellendige menschheid troosten en helpen kan. Eene zoodanige Kerk bestaat nu (1873) niet, kan ook nooit uit de tegenwoordige verhoudingen voortkomen; de overwinning der rechtzinnige richting zou voor de Gereformeerde Kerk schadelijk zijn, daar dan eene orthodoxe hiërarchie zou opgericht worden, die alles zou uitwerpen, wat boven een bepaalde lijn uitging (liberale en orthodoxe ultra's). Slechts de vrye Kerk kan redding brengen, maar beteekenisvol kan deze alleen dan zijn, wanneer zij alle Nederlandsche Gereformeerden omvat. Separatistische gemeenten hebben geene kracht. De Kerk kan slechts vrij worden door losmaking van den band tusschen Staat en Kerk en door oplossing van de Kerk in de verschillende afdeelingen yan Moder-