is toegevoegd aan je favorieten.

Afscheidsrede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zulks met dankzegging gedenke, indien het ons dikwijls hier in dezen aardschen tempel reeds zoo goed kon wezen, dat wij bijna wenschten hier tabernakelen te kunnen maken , wat zal het zijn als wij .te zamen komen in den hemelschen tempel, waar het altijd sabbat zal zijn ? Maar wat spreke ik van een tempel in den hemel? Neen, daar is geen tempel meer: want Gods tegenwoordigheid maakt den ganschen hemel met zijne vele woningen ten tempel. God zelf is daar tempel en het Lam. Daar — geen prediking des woords meer: want het woord Gods staat allen in het binnenste des ingewands, op vleeschen tafelen des harten geschreven ; en de Geest Gods doorstroomt de zielen der zaligen geheel en al, gelijk het bloed het ligchaam geheel en al doorvloeit. Daar—geen doop meer: want zijn van alle smetten rein gewasschen, als schapen, dieui|de waschbron komen, en staan zonder vlek en zonder rimpel voor den troon van God. Daar—geen avondmaal meer: want wij aanschouwen het Lam, dat geslagt is, niet in teekenen en beelden, maar gelijk het is; eten in plaats van het brood der gedachtenis , het manna dat verborgen is, ja, worden verzadigd met de liefelijkheden, die aan Gods regterhand zijn, en gelaafd met den vreugdebeker, die voor Gods aangezigt is. Daar—geen leeraars meer: want allen worden, nog gansch anders dan op aarde, door den Heere zeiven geleerd, en zijn allen profeten, zoowel als koningen en priesters, in het Eyk van God. Ja, van de betrekking van leeraars en Gemeente is niets overgebleven, dan de herinnering aan de vrucht van beider zamenzijn op aarde: een herinnering, die hen met een lagchenden blik terug doet zien op de tranen des weemoeds, van weêrszijden vergoten, toen het was: De ure is gekomen. Ja, die tranen, zjj zijn door God niet alleen met alle andere tranen afgewischt naar Zijn woord, maar het is, als of na

3