is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtzinnigen en modernen in eene en dezelfde kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou hij zich hebben voorgesteld, dat er tijden zouden komen, dat als de Evangelie waarheid wordt verkondigd, niet wat hij zelf sprak, leerde, dacht, gevoelde en in zijne handelingen als den volkomensten Godsdienst openbaarde, het streven naar eenswillendheid met God, maar wel en boven alles wat hij was, God of Godmensch, hoe hij verwekt was en geboren, Zijne geboorte uit eene Moedermaagd bevrucht door den Heiligen Geest en Zijne opstanding uit de dooden? Zou Jezus, dien wij in al zijn doen en laten ook als de aandoehlijkste verpersoonlijking der nederigheid leeren kennen, liefhebben en eerbiedigen, zou hij de waarheid van het Evangelie hebben gesteld in de vergoding van zijn persoon? Waar en wanneer heeft hij dit gezegd? Zou daarentegen — wat zoo eenvoudig als duidelijk is en daarom wel waar moet zijn — de waarheid ook van de blijde boodschap niet in den inhoud dier boodschap gelegen zijn veeleer dan in de hoedanigheid van den persoon, welke die boodschap kwam brengen? Is de inhoud van die boodschap, in woorden en daden des Heeren ons verkondigd, niet uit zich zelve zóó waar en zóó overtuigend voor verstand en hart beide, dat zij tot nakoming dwingt, terwijl men daarentegen de bovennatuurlijke geboorte en opstanding wel kan verklaren als een ondoorgrondelijk mysterie geloovig aan te nemen, zonder het daarom te begrijpen of iets voor hoofd en hart te hebben gewonnen? Is ook niet zoodanig geloof aan de mysterieuze persoonlijkheid van Jezus, voor hem die het meende gegrepen te hebben, eer een reden geweest om andersdenkenden te vervolgen en te verdoemen, terwijl een gevoel van innig en hartverheffend geluk hem vervult die, in den strijd en de wederwaardigheden des levens, over het egoïsme zegeviert, verlicht en gesterkt door hetgeen Jezus hem leerde? Indien ik althans van mij zeiven mag spreken, dan meen