is toegevoegd aan je favorieten.

Het recht, de kracht, de grond der hope tot de stichting en instandhouding van onze hoogeschool met den Bijbel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog altijd heet het tot de onmachtigen: »Ga heen in deze uwe kracht!" — Nog steeds wordt ook onder ons die wondere, die schijnbaar paradoxe roemtaal gehoord: »ik heb een »welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in nooden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil: want als ik >zwak ben, dan ben ik machtig!"

En hoe dat dan kan?

Hoort de verklaring van ons geheim.

»Hij heeft tot mij gezegd: »Mijne genade is u genoeg: want mijne kracht wordt in zwakheid volbracht. Zoo zal ik dan veel liever roemen in mijne zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone."

En op het heerlijk Schriftwoord dat de grondslag onzer rede thans is, volgt die alles zeggende belofte : »J5ra ziet, ik ben met ulieden al de dagen tot de voleindiging der wereld."

Zoo zijn wij dan als de profeet te Dothan, fel bedreigd en van alle zijden benauwd en nogtans veilig, want die bij ons is, is meer dan die bij hen zgn.

Zgn kracht, de kracht van den gezalfden Koning van Sion wordt in ons volbracht.

Dat is onze sterkte.

Ons lichaam gescheiden van het hoofd is maar een doode romp, verwerpelijk en onnut, doch in levende vereeniging, door de ziel met het hoofd verbonden, wat kunnen dan hand en voet niet tot stand brengen!

De boom gescheiden van zijn wortel ligt in den dood en is welhaast dor en dood, doch laat hem op zijn wortel stoelen, laat door 's Heeren bevel het leven, in den wortel gebonden, door cel en vezels opwaarts klimmen, en zie wat bladerkroon die takken spreiden en wat sierlijke pronk van vruchten op haar prijkt.

Dat is ons beeld.

Onze Jezus, ons Hoofd, de wortel Davids, die in ons vleesch en bloed is ingegaan, met wien wij één plante zgn geworden, Hij is gezalfd, dat is, God, de Vader, heeft Zgn macht op Hem gelegd, opdat Hij die bediene in den hemel en op aarde.

In die zalving deelen wij. Die kracht en macht Gods worden in de zijnen gewerkt.