is toegevoegd aan je favorieten.

Sion vertroost door des Heeren verbondstrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geliefde Gemeente ,

Toen wij den I6den April 1905 onzen ambtelijken arbeid in uw midden aanvingen, hebben wij naar het Woord van Johannes 17 : 20 er op gewezen, dat de bron mijner sterkte en de grondslag uwer vastheid gelegen is in de onafgebroken voorbede van den eenigen Heiland, Die in het Evangelie des Kruises wordt verkondigd.

En wanneer wij nu in dezen avond het laatst als uw dienstdoenden herder en leeraar voor u optreden, dan mogen wij, bij ons terugzien, in dankende aanbidding opmerken, hoe de zegenende vrucht dezer voorbede ons niet is onthouden; en de zekerheid dat deze Heiland gisteren en heden dezelfde is, en tot in der eeuwigheid, bevestigt voor u en voor mij het vertrouwen, dat Hij ook in de toekomst rijkelijk zal willen schenken, wat tot uw duurzaam welzijn noodig is.

Daarom hebben wij ook voor deze ure geen andere begeerte, dan u wederom te wijzen op de onwankelbare vastheid voor den grond van dit vertrouwen. Want wel is het waar, gelijk gij verstaan zult, dat onze gedachten zich zeer vermenigvuldigden, naarmate de ure van dezen avond meer nabij kwam. Gedachten, waarin blijdschap en droefheid, teleurstelling en dankende erkentelijkheid zich met elkander vermengen. Gedachten ook, waarvan juist de liefelijkste en de meest teedere het minst geschikt zijn om in het openbaar te worden voorgesteld, zonder dat het innig lieflijke geschonden zou worden. Zoodat wij daarover niet breed kunnen uitweiden.