Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken, dat ik verkeerd gehandeld heb, dan ga ik voort. Weldra- staan wij te zamen voor Gods aangezigt, en ook daar zal gedachtenis zijn, dat ik u vóór mijn vertrek gevraagd, dringend gevraagd heb: overtuigt mij van dwahng in spreken en handelen, — dat ik in dat geval beloofd heb om terug te keerén.

Christenen in -Nederland! ik en velen met mij zullen weldra Nederland verlaten, omdat wij er als Christenen godsdienstig en burgerlijk niet langer in leven* kunnen. Gij vermeent als Christenen te kunnen blijven; ik veroordeel u niet, maar vermaan, verzoek, bid u broederlijk als voor Gods aangezigt, in den naam des Heeren, onderzoekt u, beproeft u. Ik heb betrekking op allen, die uit God geboren zijn; zij zijn voor de eeuwigheid mijne broeders en zusters. Ik weet echter uit het Woord onzes hemelschen Vaders, dat diegenen Zijner kinderen, die op Zijne roepstem niet uit Babel willen gaan, deel zullen ontvangen van de plagen, die de Heere er over zal uitstorten. De meesten uwer denken bij Babel aan de Roomsche Kerk, en gij verkeert in de gedachte, dat, daar gij niet Roomsch; zijt, die roepstem op u niet van toepassing is of kan zijn. Maar gij bedriegt u grootelijks; Babel is het geheele zamenstel, voortkomende uit dat gouden hoofd, hetwelk letterlijk dien naam droeg, en welks geest door het geheele beeld is gedrongen, tot zelfs in de teenen, zamengesteld uit ijzer en modderig leem, het juiste beeld van de tegenwoordige rijken der oude wereld. Daartoe behoort ook Rome, hetwelk zijne gezanten zendt aan de yerechillende hoven, ook aan het hof van 'sGravenhage, de zetelplaats van het Nederlandsche Gouvernement. Engeland staat op het punt om eindelijk ook met de overspelige vrouw te hoereren en eenen Nuntius van den Heiligen Stoel aan te nemen., en dan schiet er geen teen van het beeld meer over; dan zijn

Sluiten