is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord aan den Heer C. Broere, R.C. Priester en Hoogleeraar aan het Seminarie te Warmond

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

innert aan de martelaren wier bloed den bodem van ons land in vroegere eeuwen heeft doorweekt.

De billijkheid gebiedt dat ik hier evenzeer een afkeurend oordeel uitspreek over de opwekkingen, door Protestantsclie Predikanten van den kansel gedaan, om de Roomschgezinden te bestrijden, door hun begunstiging op materieel gebied te onthouden. Ik acht de toepassing van dit stelsel met het Christendom in strijd. Maar wie gaf u het regt, wat door sommigen van ons geschied is, op ons aller rekening te stellen. Wij handelen niet gelijk gij op commando van een Provinciaal of Superieur, zoodat de reis van èen dagbladschrijver in staat is, ons bevelen te doen toekomen, gelijk den Aartsbisschop SIBOUR te Parijs, waardoor hij zich tot het verloochenen zijner innigste overtuiging verlaagt. Daarbij is het u toch niet onbekend, dat dit stelsel alleen als maatregel van represaille ook door zijne grootste voorstanders is aangeprezen. Gij weet toch zoo goed als ik dat uwe geloofsgenooten, dit begonnen hebben en het reeds sints 'jaren, met volharding, stelselmatig, door ons geheelë land in praktijk brengen, zoodat men van uwe zijde wedervergelding heeft afgeperst, en dus nu volstrekt geen regt heeft zich daarover te beklagen. Het zou wel de moeite waardig zijn, van u een afkeurend votum naar beide zijden te vernemen.

Het is tijd dat ik tot de slotsom overga, waarmede gij uw oordeel over de »beweging" besluit. »Kan de zaak zelve goed, billijk, regtvaardig zijn, die zich voor ons in de beweging heeft uitgedrukt? Van waar komt onverstand? Van waar onvoorzigtigheid? Van waar hartstogt en zich in baldadigheden aanmeldende oproe-