Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzoo zegt Arno Holz in lasterende taal: ik ben evengoed als Christus der Godheid eengeboien zoon. Volgens Mallarmé is de wereld geschapen, om ten slotte tot een goed boek te leiden. Een idee, zegt van Deyssel, is meer waard dan honderdduizend menschen. En Nietzsciie verklaart: een volk is slechts de omweg der natuur, om tot zes, zeven groote 'mannen te komen.

Het ware beginsel der moraal is daarom ook der „Wille zur Macht," de wil, om machtig, groot, voornaam te zijn en in aristocratische hoogheid zich te verheffen boven de domme lijdelijkheid dier arme menschen, die aan eene kudde schapen gelijk zijn. Wees uzelf, durf uzelf te zijn, is het eenig gebod der moraal; stoor u aan geen wet of recht van maatschappij of staat! Niet gemeenschap, maar individualiteit, persoonlijkheid, oorspronkelijkheid, genialiteit, egoïsme is de hoogste en heerlijkste, is de eeuwige wet. Wie dit ideaal hebben nagejaagd, die zichzelf hebben durven zijn, in al de sterkte hunner kracht, dat zijn de groote mannen van ons geslacht, de voornamen en edelen, de Uebermenschen, de Heeren der moraal geweest. Zij hebben zich niet bekommerd om de platte moraal der lage, slaafachtige zielen, om die nietige, kleinzielige onderscheiding van goed en kwaad, welke eene zelfzuchtige vondst der arme schapen is. Maar zij hebben geleeid aan gene zijde der grenzen van goed en kwaad; zij zijn daarheen geschreden door de menschheid, met zware stappen, hoog in hun trotsch, en in hun sonvereine majesteit duizenden vertrappend onder den voet. Groot en in hun grootheid schoon zijn geweest, niet mannen als Socrates en Plato en Aristoteles, Spinoza, Leibniz en Kant, die allen slechts zwakhoofden waren; niet mannen als de profeten en apostelen, die slechts dienaren waren van eene verachte kudde domme schapen. Neen, zegt Nietzsche, in het Nieuwe Testament, dat

Sluiten