is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat lijden als 't kan verlichten, een weinig zonneschijn brengen op 't pad van hen, voor wie 't leven vaak zoo heel somber en donker is — is er schooner roeping denkbaar voor een vrouw met een diep moederlijk gevoel?

Maar Koningin Emma doet meer, omdat zij weet, dat voorkomen beter is dan genezen. En daarom stelt zij belang in en werkt mede aan alles wat gedaan wordt om ziekten te weren of te bestrijden.

Jongens en meisjes — jullie weten wel, dat er in ons kleine landje duizenden menschen zijn, die lijden aan de gevreesde ziekte, die tegenwoordig onder den naam van t.b.c. algemeen bekend is.

Zoo vteeselijk als die ziekte, zoo heerlijk is t, dat ons volk elk jaar vele tienduizenden guldens offert om die ziekte te bestrijden.

Elk jaar wordt door heel ons land, van de grootste steden tot de kleinste gehuchten, een collecte gehouden voor de t.b.c.-bestrijding. Vele dames en meisjes begeven zich dan op pad om die collecte binnen te halen. En als een soort kwitantie krijgt ieder, die zijn gift heeft geofferd, een klein bloempje, dat op jas of mantel gestoken wordt. In 't jaar 1928 bracht deze collecte bijna f 150.000 op!

Dat bloempje heet Emma-bloempje ! Een veelzeggende naam, die tevens een welverdiende hulde vertolkt aan haar, die op dit terrein reeds zoo veel tot stand bracht.

Een socialist — jullie weten wel: dat zijn menschen, die het koningschap willen zien afgeschaft — schreef bij den zeventigsten verjaardag onzer Koningin-Moeder, dat hij haar eens ontmoet had op een tentoonstelling van artikelen in dienst der ziekenverpleging. Hij verklaarde getroffen te zijn door haar hartelijk meeleven; ook was hij verbaasd over haar groote kennis van zaken. En hoe belangstellend liet zij zich over alles inlichten.

Op 't donker levenspad van vele duizenden kunnen wij 't bemoedigende licht laten schijnen van ons meeleven, meelijden en meehelpen. In dat werk mogen wij iets laten afstralen van de liefde, waarmede God de wereld heeft liefgehad.

Hoe bezielend, tevens voor velen beschamend gaat Koningin Emma ons volk daarin voor.