is toegevoegd aan uw favorieten.

Heiliging door geloof

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin deze mannen eenparig betuigen, dat zij bijna nooit zulk een zegen ontvingen als te Oxford. Ja, ik meen te mogen zeggen, dat niemand huiswaarts is gekeerd, wiens oude mensch niet een diepen, doodelijken stoot ontvangen heeft en wien niet over het graf van het eigen ik de Zon der gerechtigheid, Jezus Christus, in een nieuw, helder licht opgegaan is.

Vanwaar dit verschijnsel?

Men heeft beproefd het op allerlei wijzen te verklaren. Het stille s a m e n z ij n gedurende tien dagen, waarin men van 'smorgens vroeg tot 'savonds laat, van de wereld afgesloten, slechts voor de overdenking van het Goddelijk woord en het gebed leefde, kon niet nalaten eene verhoogde stemming der ziel teweeg te brengen. Maar in Berlijn en op andere plaatsen hebben velen slechts enkele bijeenkomsten, door P. Smith gehouden, bijgewoond en zij hebben hetzelfde ervaren. Anderen zijn van oordeel, dat de methodistische wijze, waardoor op het gemoed invloed uitgeoefend wordt, oogenblikkelijke werkingen tevoorschijn brengt, waarvan het echter twijfelachtig is, of zij blijvend zullen zijn, wanneer op die indrukken de zorgen en verzoekingen des dagelijkschen levens volgen. Maar ook dit gevoelen, al is het ook op enkele gevallen van toepassing, wordt in 't algemeen door het feit wederlegd dat de deelnemers aan de bijeenkomsten te Oxford en Brighton bijna zonder uitzondering getuigen, dat de daar ontvangen indruk bij hen niet verminderd of uitgewischt, maar veelmeer versterkt geworden is. Hetgeen ik voor een jaar te Oxford