Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mig denk met de Oxfordsche vrienden en eene verbetering hierin van harte wensch.

Doch dit leidt ons tot een meer algemeen kenmerkend teeken dezer beweging, dat in,'t bijzonder onze aandacht verdient. In onderscheiding van de leer en de al gemee ne aanwijzing, hoe deze in het leven geopenbaard moet worden is het

Y.

de bijzondere herderlijke methode, volgens welke leer ieder mensch afzonderlijk er naar streeft in zich die leer te verwezenlijken. Zij wordt kort en bondig saamgevat in het bekende now, nu, waarop in tweeërlei richting met klem, ja met eene zekere pressie, bijzonder groote nadruk gelegd wordt.

Vooreerst: wacht niet, draal niet, maar kom aanstonds, nu terstond tot dezen sabbat der ziel, tot dit zich laten heiligen door het geloof'. Wie durft loochenen, dat daarin zoowel eene zeer groote waarheid ligt als iets, dat op het leven een zeer krachtigen invloed kan uitoefenen? t/ Heden, zoo gij Zijne stem hoort, verhardt uwe harten niet" — ,/Ziet toe, dat niet iemand verachtere van de genade Gods." Terwijl wij met het oog op de toeëigening van Christus tot rechtvaardiging zonder eenige bedenking dit „ nu" „ heden leeft gij, bekeer u heden" tot de gewetens brengen, drukken wij er veel te weinig op, dat men zich onverwijld ernstig toelegge op eene volkomen heiliging en steunen wij op dit gebied een schuldige traagheid. Ligt niet grooten-

Sluiten