is toegevoegd aan uw favorieten.

De schepping

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij zeiden zooeven, dat de eerste plantenwereld, wier overblijfselen we nu nog in de steenkolen voor ons hebben, ontstaan is, vóór de zon de aarde bescheen, dus onder een ander licht dan het tegenwoordige, en wel onder een licht dat de aarde gelijkmatig omhulde. Vanwaar dat licht kwam kunnen we niet verklaren, en ook, zooals in honderd andere gevallen, bestaat de hoogste wijsheid in de nederige belijdenis: wwij weten het niet." Maar dit weten we, dat na eene bepaalde periode op den vierden dag der schepping, voor het eerst twee lichten aan den hemel schitterden, waarvan het ééne den dag en het andere den nacht regeert, en die ons dienen tot tjdsindeeling. En dat alleen is reeds eene hoogst gewichtige taak, want zelfs onze beste klokken zijn niet nauwkeurig en betrouwbaar genoeg om op den duur den tijd volkomen juist aan te geven. Slechts de hemellichamen zijn vertrouwbare tijdmeters, die nooit eene minuut, zelfs geene seconde voor- of achterloopen. Zonder hen zou spoedig eene heillooze verwarring ontstaan, ja, zonder de door hen gegeven indeeling van den tijd in dag en nacht, in maanden en jaren, zou de mensch zeker in 't geheel niet op de gedachte zijn gekomen den tijd in te deelen. En indien we geen tijdsindeeling hadden, zoo zou een geordend menschelijk leven ondenkbaar zijn. Daarom wordt in Gods Woord van de schepping af aan, door de wet en de profeten heen, tot aan Johannes' Openbaring toe, aan de verschillende tijden eene groote beteekenis gehecht, dié ons nog niet eens volkomen is ontsluierd. Wij herinneren