is toegevoegd aan uw favorieten.

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederl. Gereformeerde Kerken en scholen geleerd wordt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik weet, welke ik uitverkoren heb. Joh. 6 : 44. Niemarid kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke. Eom. 8 : 30. Die Hij te voren verordineerd heeft, deze heeft Hij ook geroepen. Hand. 18 : 14. Eene zekere vrouw, met name Lydia, eene purperverkoopster van de stad Thyatire, die God diende, hoorde (ons), welker harte de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Eom. 8 : 38, 39. Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch eenig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heer.

Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen?

Antw. Eerstelijk, dat alle en elk geloovige, als lidmaten, aan den Heere Christus en al zijne schatten en gaven gemeenschap hebben; ten andere, dat elk zich moet schuldig weten, zijne gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te leggen.

1 Cor. 1 : 9. God is getrouw, door welken gij geroepen zjjt tot de gemeenschap zijns Zoons Jezus Christus onzen Heer. 1 Petr. 4 : 10. Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, (alzoo) bediene hij dezelve aan anderen, als goede uit deelers der menigerlei genade Gods.

Yraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden ?

Antw. Dat God, om het genoegdoen van Christus, al mijne zonden, ook mijnen zondigen aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmermeer in het gericht van God kome.

1 Joh. 4 : 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad en zijnen Zoon gezonden heeft (tot) eene verzoening voor onze zonden Bom. 8 : 1, 2. Zoo is er dan nu geene verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vleesch wandelen, maar naar den Geest. Want de wet van den Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.