Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze taak werd langzamerhand voor één mensch te veel, vooral omdat bij de toenemende economische ontwikkeling aan zijn technisch kunnen en weten steeds hoogere eischen werden gesteld. Daardoor namen de directe bemoeiingen van de centrale, vooral van de technische Departementen met de in de residenties uit te voeren werken hoe langer hoe meer toe. Was het vroeger de resident, die wegen traceerde en aanlegde, thans nam Burgerlijke Openbare Werken de leiding van hem over enz. Door dezen gang van zaken werd den Resident het belangrijkste, meest zelfstandige deel van zijn werkzaamheid meer en meer ontnomen en werd hij steeds meer uitsluitend een uit de centrale bureaux met instructies overstelpt uitvoerend ambtenaar. De centrale regeering daarentegen werd langzamerhand met werkzaamheden overladen.

Zoodanig was de toestand toen het tijdperk der hervorming aanbrak.

III.

Ten tijde dat het Regeeringsreglement van 1854 in werking trad, lag Insulinde in een vergeten uithoek van de wereld; en deze afgelegen ligging weerspiegelde zich in de onbewogenheid van het maatschappelijk leven der volkeren van den Archipel.

Jaren lang bleef deze toestand ongewijzigd, tot, na 1870, langzamerhand eene kentering begon in te treden.

Geleidelijk werd sedert de toeneming van het wereldverkeer Indië binnen de grenzen van de cultuurwereld getrokken ; telegraafdraden en stoomvaartlijnen verbonden het niet langer slechts met het Moederland, maar ook met de omringende Staten en Koloniën, en zoo is Indië meer en meer van groote economische beteekenis geworden, niet alleen voor het Moederland, maar voor de geheele ontwakende Wereld van het Oosten.

De oorlog tusschen Japan en Rusland ; de omwenteling in China; de verovering der Philippijnen door Amerika zijn bovendien schokken geweest, die het bewustzijn van de Indische volkeren ook in politieken zin tot ontplooiing hebben gebracht.

Deze deels economische, deels politieke ontwikkeling, stelde Nederland voor de dubbele taak, eenerzijds te voorzien in de behoefte, tengevolge van de verhoogde economische bedrijvigheid, aan uitgebreider overheidszorg en bestuursbemoeiing; anderzijds, tegemoet te komen aan den

Sluiten